๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รับการประเมินผล การดำเนินงานเชิงประจักษ์การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10สู่การปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมบวนศีลขันธ์

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 

บก.ทท.(นทพ.) 

โดย พล.ต. ศราวุธ  จันทร์พุ่ม 

ผอ.สนภ.4 นทพ. 

เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 จำนวน 10 ทุน โดยทางมูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติเรียบร้อย 

พร้อมทั้งให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนที่รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในกาiศึกษา และใช้ชีวิตประจำวันต่อไป 

ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.4 นทพ. บ้านทุ่งผีปั้นรูป ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จว.พ.ท.

1-2 ก.ค.66  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ครอสเวิร์ด คำคม และเอแมท ที่ ณ เซ็นทรัล  อ. หาดใหญ่ จ.จังหวัดสงขลา