🔹ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A

SOCIAL NETWORK

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🔹การบริหารงาน 

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานและการใช้

งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E-SERVICE

🔹การจัดซื้อจัดจ้าง

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

    พัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

🔹การบริหารและพัฒนา 

   ทรัพยากรบุคคล 

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

   บุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

🔹การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

🔹การดำเนินการเพื่อป้องกัน

   การทุจริต 

นโยบาย No Gift Policy 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความ   เสี่่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

🔹มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

   และความโปร่งใส 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน