นางสาวรัศมิ์ศมน  ปานจิรวาณิช 

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม