ITA Online 2565

การเปิดเผยข้อมูล ITA

🔹ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 SOCIAL NETWORK

🔹การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-SERVICE

🔹การบริหารงานงบประมาณ

แผนการใช้จ่าย งปม.ประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

🔹การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

🔹การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

🔹การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่่ยงการทุจริต

ารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

🔹มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

1..หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ.pdf

1.2 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ

แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิ.pdf

1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารw7-2564.pdf

1.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 255

ประกาศคณะกรรมการสรรหา.pdf

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔

การย้ายผู้บริหาร.pdf

2.2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

การย้ายกรณีปกติ.pdf

2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย.pdf

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

แนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร.pdf

3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย.pdf

3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

พัฒนาข้าราชการครูสายงานสอน.pdf

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf

4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

027 42.pdf

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามวุฒิที่ กคศ. รับรอง

027 51.pdf