1.พ.ร.บ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวง-ศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.พ.ร.บ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวง-ศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553

3.พ.ร.บ.-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่3 พ.ศ.2553

4.พ.ร.บ.-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.-2545

5.พ.ร.บ.-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-3-พ.ศ.-2553

6.พ.ร.บ.-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

7.พ.ร.บ.-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546

8.พ.ร.บ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

9.พ.ร.บ.-ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540

10.พ.ร.บ.-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562

11.พ.ร.บ.-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12.พ.ร.บ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562

13.พ.ร.บ.-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

14.พ.ร.บ.-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มฉบับที่2 พ.ศ.2551

15.พ.ร.บ.-ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม