บุคลากรของโรงเรียน

🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียน 

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

นายสมบัติ  ชูเล็ก

ครู คศ. 3

นายสมเกียรติ   คงสีปาน

ครู คศ.3

นางเกศินี  หนูอุดม

ครู คศ. 2

นางสาวณัฐรุจา  เกลี้ยงสง

ครู คศ. 1

นางอัมรา  ปุรินทราภิบาล

ครู คศ. 2

นายจิรวัตร  ช่วยรัตนะ

ครูอัตราจ้าง

นายราเชน  วรเมศว์เมธา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมปอง  คงแก้ว

ครู คศ. 3

นางอุไรลักษณ์  ทองบุญ

ครู คศ. 3

นางปราณี  ดำช่วย

ครู คศ. 3

นางกรองกาญจน์  ตุลโต

ครู คศ. 3

นางสุภาวดี  บ้าง

ครู คศ. 2

นางสาวสุชาดา  ชูหนูขาว

ครูอัตราจ้าง

นายสมศักดิ์  พีระพันธ์

ลูกจ้าง

นายนอม   ทองยอด

ครู คศ.3

นางปรีชาวรรณ  แก้วชูจันทร์

ครู คศ. 3

นางอารีย์ อุดหลี

 ครุ คศ. 3

นางจารี  บุญราม

ครู คศ. 3

นายนิพนธ์  แก้วสุข

ครู อัตราจ้าง

นางสาวพรชิตา  ศรีทวี

ครูอัตราจ้าง