บุคลากรของโรงเรียน

🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียน

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

นายสมบัติ ชูเล็ก

นายสมปอง คงแก้ว

นายนอม ทองยอด

นางเกศินี หนูอุดม

นางสาวณัฐรุจา เกลี้ยงสง

นายสมเกียรติ คงสีปาน

นางอุไรลักษณ์ ทองบุญ

นางปราณี ดำช่วย

นางกรองกาญจน์ ตุลโต

นางอัมรา ปุรินทราภิบาล

นายทวีศักดิ์ ทองเด็ด

นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์

นางอารีย์ อุดหลี

นางจารี บุญราม