🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี 


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

การศึกษาดี สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นวิถีพุทธ


น.ส.รัศมิ์ศมน ปาจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ITA ออนไลน์