🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม เป็นสถานศึกษาดีเด่น ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเข้าสู่องค์กรสากล

น.ส.รัศมิ์ศมน ปาจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ITA ออนไลน์