🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับจังหวัด และอำเภอ ประเภทเปตอง วันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลาง จ.พัทลุง

กิจกรรมเยาวชนเข้มแข็ง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13-14 กันยายน 2565

รับทุนการศึกษา (8 กันยายน 2565)

ประชุมวางแผน ITA

งานวันสับปะรด อ.ป่าบอน

กรรมการนักเรียนเข้ารับการอบรมประชาธิปไตย

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

รับการตรวจเยี่ยมราชการ จากผู้ตรวจกระทรวงฯ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรม to be number one

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 20 มิถุนายน 2565