🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

พันธกิจ(Mission)

พันธกิจข้อ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

พันธกิจข้อ 2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมพื้นฐาน

พันธกิจข้อ 3 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

พันธกิจข้อ 4 โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

-มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

-มีการวางแผนละดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

-มีการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

-มีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบด้วยหลักการธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการบริหารและจัดการศึกษาตลอดจนร่วมรับผิดชอบผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พันธกิจข้อ 6 โรงเรียนมีการกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

พันธกิจข้อ 7 ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน

พันธกิจข้อ 8 ครูจัดการเรียนการสอน ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับสากล

พันธกิจข้อ 9 ครูดำเนินการตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามสภาพจริง

พันธกิจข้อ 10 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

พันธกิจข้อ 11 ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศให้เด่นตามธรรมชาติของแต่ละบุคคล

พันธกิจข้อ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพครู

พันธกิจข้อที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่โรงเรียนดีเด่น