🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 178 หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170 โทรศัพท์/โทรสาร 074-841550 มีพื้นที่ 45 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของถนนเพชรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2520 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2520 และได้ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

       โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ได้จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องมีที่ดินอย่างน้อย 35 ไร่ และต้องสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอย่างน้อย 6 ห้องเรียน 1 หลัง  ผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการจัดตั้ง คือ ท่านพระครูบวรศีลขันธ์ และนายเคียง  แก้วหนูนวล  โดยได้ร่วมกับประชาชนในตำบลวังใหม่ และตำบลใกล้เคียง จัดหาซื้อที่ดินจำนวน 20 ไร่ ราคาไร่ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ต่อมา นายบำรุง  ลิ่มชัยพฤกษ์ และนายภมร–นางเกสร  เดชดี ได้บริจาคที่ดินซึ่งอยู่ติดกันให้อีกจำนวน 15 ไร่ คิดเป็นเงิน 37,500 บาท ในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ประชาชนในตำบลวังใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมบริจาคเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 120,000 บาท

       นักเรียนรุ่นแรก เข้าเรียนปีการศึกษา 2520 จำนวน 60 คน เป็นนักเรียนชาย 38 คน และนักเรียนหญิง 22 คน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอุดมศักดิ์  สุวรรณนิมิตร อาจารย์ 1 โรงเรียนหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้จัดครูผู้สอนมาช่วยราชการ 2 คน คือ นางวรรณี ผุดพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย และนางสาวอมรรัตน์  พรสุริยา ครูโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ

       วันที่ 1 สิงหาคม 2520 ได้รับครูบรรจุประจำการ 3 คน คือ นายปรีดา  ศรีสุวรรณ นายวันชัย หีมสุหรีและนางสาวสัมพันธ์  จิรายุพงศ์ หลังจากนั้นจำนวนครูและนักเรียนได้เพิ่มขึ้นและเจริญก้าวหน้า มาโดยลำดับ ดังนี้

       ปี 2523–2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ค 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง  3,500,000 บาท

       ปี 2527 ได้เข้าโครงการ มพช. รุ่นที่ 2 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน 2 หลัง 3  หน่วย คือ อาคารเกษตร งบประมาณ 1,000,000 บาท อาคารคหกรรมและอุตสาหกรรม งบประมาณ  2,000,000 บาท 

       ปี 2534 ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมแบบ 100/27 โดยใช้งบประมาณ 3,746,000 บาท

       ปี 2535 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) 1 หลัง งบประมาณ 7,394,000 บาท และเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก

       ปี 2546 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปี 2549

       ปีการศึกษา 2551 มีครู 43 คน นักเรียน 768 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 5-5-4 / 3-3-3

       ปีการศึกษา 2552 มีครู 42 คน นักเรียน 728 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 5-5-4 / 3-2-2

       ปีการศึกษา 2553 มีครู 43 คน นักเรียน 655 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 4-5-5 / 3-2-2

       ปีการศึกษา 2554 มีครู 40 คน นักเรียน 515 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 3-4-5 / 2-2-2

       ปีการศึกษา 2555 มีครู 39 คน นักเรียน 405 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 3-3-4 / 2-2-2

       ปีการศึกษา 2560 มีครู 23 คน นักเรียน 217 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 2-2-1 / 1-1-1

       ปีการศึกษา 2561 มีครู 21 คน นักเรียน 251 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2 / 1-1-1

       ปีการศึกษา 2562 มีครู 20 คน นักเรียน 249 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2 / 1-1-1

       ปีการศึกษา 2563 มีครู 18 คน นักเรียน 206 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2 / 1-1-1

       ปีการศึกษา 2564 มีครู 18 คน นักเรียน 211 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน จัดชั้นเรียน 2-2-2 / 1-1-1 

น.ส.รัศมิ์ศมน ปาจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ITA ออนไลน์