🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

1. นายอุดมศักดิ์ สุวรรณนิมิตร ปี 2520-2526

2. นายสวัสดิ์ มณีนิล ปี 2527-2537

3. นายศุภชัย ชนะสงคราม ปี 2538-2539

4. นายชะดิ้น จันสุกสี ปี 2540-2542

5. นายเฉลิม บุญเรืองขาว ปี 2542-2544

6. นายจำเนียร รักใหม่ ปี 2545-2547

7. นายสมนึก สุพรรณ ปี 2547-2548

8. นายนิวัฒน์ พูลจันทร์ ปี 2548-2549

9. นายเจษฎา จันทร์อักษร ปี 2550-2553

10. นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ปี 2554-2559

11. นายปวิช เลือดฉิม ปี 2559-2563

12. นายอุทัย ก่งเซ่ง ปี 2563-2563

13. นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช ปี 2564-ปัจจุบัน


น.ส.รัศมิ์ศมน ปาจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ITA ออนไลน์