🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

                 1. นายอุดมศักดิ์  สุวรรณนิมิตร       ปี  2520-2526

                 2. นายสวัสดิ์  มณีนิล                   ปี  2527-2537

                 3. นายศุภชัย  ชนะสงคราม               ปี  2538-2539

                 4. นายชะดิ้น  จันสุกสี                 ปี  2540-2542

                 5. นายเฉลิม  บุญเรืองขาว            ปี  2542-2544

                 6. นายจำเนียร  รักใหม่                ปี  2545-2547

                 7. นายสมนึก  สุพรรณ                ปี  2547-2548

                 8. นายนิวัฒน์  พูลจันทร์                   ปี  2548-2549

                 9. นายเจษฎา  จันทร์อักษร               ปี  2550-2553

                 10. นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ           ปี  2554-2559

                 11. นายปวิช  เลือดฉิม                     ปี  2559-2563

                 12. นายอุทัย  ก่งเซ่ง                       ปี  2563-2563

                 13. นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช     ปี  2564-ปัจจุบัน


น.ส.รัศมิ์ศมน ปาจิรวาณิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

ITA ออนไลน์