🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา


🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

ตราโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

“วงกลมสามวงในสามเหลี่ยมฐานปิรมิด”หมายถึง วงกลม คือ การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด สามเหลี่ยมฐานปิรมิด คือ การศึกษาที่มีพื้นฐานมั่นคง