บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียน

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

นางอุไรลักษณ์ ทองบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอัมรา ปุรินทราภิบาล

ผู้ช่วยกลุ่มงานทะเบียนวัดผล

นางปรีชาวรรณ แก้วชูจันทร์

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายนอม ทองยอด

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักเรียนทะเบียนวัดผล