บุคลากรกลุ่มบริหารงานวิชาการ

🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียน 

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

นางอุไรลักษณ์  ทองบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอัมรา  ปุรินทราภิบาล

ผู้ช่วยกลุ่มงานทะเบียนวัดผล

นางปรีชาวรรณ  แก้วชูจันทร์

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายนอม  ทองยอด 

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักเรียนทะเบียนวัดผล