กลุ่มบริหารทั่วไป

🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียน

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

นางจารี บุญราม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมปอง คงแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและโภชนาการ

นายสมเกียรติ คงสีปาน

หัวหน้ากลุ่มงานสถานที่สิ่งแวดล้อม

นายสมบัติ ชูเล็ก

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีฯเพื่อการศึกษา

นายนอม ทองยอด

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสถานที่สิ่งแวดล้อม