กลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์

🔸กลุ่มวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

ตารางเรียน

แบบฟอร์มงานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

หลักสูตรสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมนักเรียน 

🔸กลุ่มอำนวยการ

แบบฟอร์มการเงิน

แบบฟอร์มพัสดุ

🔸กลุ่มบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การลา

วิทยฐานะ

นางกรองกาญจน์  ตุลโน

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวณัฐรุจา  เกลี้ยงสง

เจ้าหน้าที่การเงน

นางปราณี  ดำช่วย

เจ้าหน้าที่งานบัญชี